Convolutional Neural Networks and ApplicationsMentors

Aadarsh Raj, Gudipaty Aniket, Sibasis Nayak, Sahasra RanjanMentees

Arpon Basu, Harsh Shah, Sankalp Parashar, Prakhar Bansal, Pulkit Adil, Akshat Kumar, Jash Kabra, Subarno Nath Roy, Bhavya Kohli