Tools for Data ScienceMentors

Dev Moxaj DesaiMentees

Ananya Burli, Atul Kumar Verma, Soham Mandal, Vedika Gupta, Shreya Makkar, Advait Padhye, Tina Garg, Aniket Pokle, Sameep Chattopadhyay